Đường cơ sở Phạm vi trong dự án là gì?

0
1035
Đường cơ sở phạm vi trong dự án
Đường cơ sở phạm vi trong dự án

Đường cơ sở phạm vi là một phần của kế hoạch dự án. Như PMBOK lưu ý, đường cơ sở phạm vi “là phiên bản được phê duyệt của tuyên bố phạm vi, cấu trúc phân tích công việc (WBS) và từ điển WBS liên quan của nó.”

Hãy xác định từng tài liệu sau:

  • Tuyên bố về phạm vi: Một định nghĩa bằng văn bản về phạm vi dự án, bao gồm các mục tiêu, sản phẩm và công việc liên quan đến dự án
  • Cấu trúc phân tích công việc: Một tài liệu trong đó các công việc phân phối dự án được chia thành các “gói” công việc nhỏ hơn, dễ quản lý hơn
  • Từ điển WBS: Danh sách trình bày chi tiết các nhiệm vụ, hoạt động và công việc cụ thể của WBS 

Đường cơ sở phạm vi hoạt động như một thỏa thuận bằng văn bản về các kỳ vọng và yêu cầu của các bên liên quan trong dự án. Nó được tham chiếu trong suốt dự án để theo dõi tiến độ và đo lường kết quả thực tế so với kế hoạch. 

Đường cơ sở phạm vi chỉ có thể được sửa đổi thông qua một quy trình kiểm soát thay đổi chính thức. Điều này giúp bảo vệ dự án khỏi phạm vi creep.

Xem thêm: Giai đoạn đầu của quản lý dự án.